หน้าแรก

เอกสารประกอบ การริเทศงาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารสุข ระดับเครือข่ายสุขภาพ รอบที่2 ปีงบประมาณ 2563

1.  คำนำ สารบัญ

2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

3. ส่วนที่ 2 PA

4. ส่วนที่ 2 สรุปผลKPI หน้า 27-102

5. ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

6. ส่วนที่4 โครงการเด่น