PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนิน

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

 MOIT 

คำอธิบาย

เอกสาร

 MOIT 1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงา

ดูเอกสาร

 

>MOIT 1.1  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดูเอกสาร
 

>MOIT 1.2  คำสั่งมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ดูเอกสาร
 

>MOIT 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

ดูเอกสาร 
 

>MOIT 1.4  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร

 MOIT 2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.1

ดูเอกสาร

 

>> MOIT 2.1.1

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.1.2

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.1.3

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.1.4

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.1.5

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.1.6

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.1.7

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.1.8

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.4

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.5

ดูเอกสาร

 

> MOIT 2.7

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.8

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.9

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.9.1

ดูเอกสาร

 

>> MOIT 2.9.4

ดูเอกสาร

 

>>>MOIT 2.9.5.1

ดูเอกสาร

 

>>>MOIT 2.9.5.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.10

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 2.10.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.11

ดูเอกสาร

 

>MOIT 2.12

ดูเอกสาร
 

>MOIT 2.13

ดูเอกสาร
 

>MOIT 2.14

ดูเอกสาร
 

>MOIT 2.15

ดูเอกสาร
 

>> MOIT 2.15.2

ดูเอกสาร
 

>MOIT 2.16

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 2.16.2

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 2.17.1

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 2.17.2

ดูเอกสาร
 

>> MOIT 2.17.3

ดูเอกสาร
 

>>> MOIT 2.17.3.1

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 2.17.4

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 2.17.5

ดูเอกสาร

 MOIT 3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร

 

>MOIT 3.1

ดูเอกสาร
 

>MOIT 3.2

ดูเอกสาร

 MOIT 4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูเอกสาร

 

>MOIT 4.1

ดูเอกสาร

 

>> MOIT 4.1.1

ดูเอกสาร

 

>> MOIT 4.1.2

ดูเอกสาร
 

>MOIT 4.2

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 4.2.1

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 4.2.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 4.3

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 4.3.1

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 4.3.2

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 4.3.3

ดูเอกสาร
 

>>> MOIT 4.3.3.8

ดูเอกสาร

 

>>> MOIT 4.3.3.9

ดูเอกสาร

 

>MOIT 4.4

ดูเอกสาร

 

> MOIT 4.5

ดูเอกสาร

 

>MOIT 4.6

ดูเอกสาร

 

>MOIT 4.7

ดูเอกสาร

 

>MOIT 4.8

ดูเอกสาร

 

>MOIT 4.9

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 4.9.1

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 4.9.2

ดูเอกสาร 
 

>MOIT 4.10

ดูเอกสาร

 MOIT 5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูเอกสาร

 

>MOIT 5.1

ดูเอกสาร
 

>MOIT 5.2

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 5.2.1

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 5.2.2

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 5.2.3

ดูเอกสาร
 

>MOIT 5.3

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 5.2.1

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 5.2.2

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 5.2.3

ดูเอกสาร
 

>> MOIT 5.2.7

ดูเอกสาร
 

>> MOIT 5.2.8

ดููเอกสาร
 

> MOIT 5.5

ดูเอกสาร
 

> MOIT 5.6

ดูเอกสาร
 

> MOIT 5.7

ดูเอกสาร

 MOIT 6 

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>MOIT 6.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 6.2

ดูเอกสาร

 MOIT 7 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดูเอกสาร

  >EB7.1 ดูเอกสาร
  >EB7.2 ดูเอกสาร
  >EB7.3 ดูเอกสาร
  >EB7.4 ดูเอกสาร
  >EB7.5 ดูเอกสาร

 MOIT 8 

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ดูเอกสาร

 

>MOIT 8.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 8.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 8.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 8.4

ดูเอกสาร

 MOIT 9 

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 9.1.1

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 9.1.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 9.3

ดูเอกสาร

 MOIT 10 

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>MOIT 10.3

ดูเอกสาร

 MOIT 11

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนองค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>MOIT 11.1

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 11.3.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 11.4

ดูเอกสาร

 MOIT 12

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

> MOIT 12.1

ดูเอกสาร 
 

>>MOIT 12.1.1

ดูเอกสาร
 

>>MOIT 12.1.2

ดูเอกสาร
 

>MOIT 12.2

ดูเอกสาร
 

>MOIT 12.3

ดูเอกสาร
 

>MOIT 12.4

ดูเอกสาร
 

>MOIT 12.5

ดูเอกสาร
 

>MOIT 12.6

ดูเอกสาร
 

>MOIT 12.7

ดูเอกสาร

 MOIT 13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ดูเอกสาร

 

>MOIT 13.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 13.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 13.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 13.4

ดูเอกสาร

 

>MOIT 13.5

ดูเอกสาร

 MOIT 14

หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>MOIT 14.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 14.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 14.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 14.4

ดูเอกสาร

 MOIT 15

หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>MOIT 15.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 15.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 15.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 15.4

ดูเอกสาร

 MOIT 16

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ดูเอกสาร

 

>MOIT 16.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 16.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 16.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 16.4

ดูเอกสาร

 MOIT 17

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

>MOIT 17.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 17.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 17.3

ดูเอกสาร

 MOIT 18

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

  >>MOIT 18.1.1

ดูเอกสาร

  >>MOIT 18.1.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 18.2

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 18.2.2

ดูเอกสาร

 

>>>MOIT 18.2.1.1

ดูเอกสาร

 

>>>MOIT 18.2.1.2

ดูเอกสาร

 

>>>MOIT 18.2.1.3

ดูเอกสาร

 MOIT 19

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

>MOIT 19.1

ดูเอกสาร

  >MOIT 19.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 19.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 19.4

ดูเอกสาร

 MOIT 20

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

>MOIT 20.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 20.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 20.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 20.4

ดูเอกสาร

 MOIT 21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 21.1.1

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 21.1.2

ดูเอกสาร

 MOIT 22

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 22.1.1

ดูเอกสาร

 

>>MOIT 22.1.2

ดูเอกสาร

 MOIT 23

หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG

ดูเอกสาร

 

>MOIT 23.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 23.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 23.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 23.4

ดูเอกสาร

 MOIT 24

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

>MOIT 24.1

ดูเอกสาร

 

>MOIT 24.2

ดูเอกสาร

 

>MOIT 24.3

ดูเอกสาร

 

>MOIT 24.4

ดูเอกสาร

 

>MOIT 24.5

ดูเอกสาร

 MOIT 25

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดูเอกสาร

 MOIT 26

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

ดูเอกสาร