การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนิน

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566

 MOIT 

คำอธิบาย

เอกสาร

 MOIT

1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

MOIT 1.1  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดูเอกสาร
 

MOIT 1.2  คำสั่งมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ดูเอกสาร
 

MOIT 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

ดูเอกสาร 
 

MOIT 1.4  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร

 MOIT

2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1.6

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1.7

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.1.8

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.5.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.7

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.8

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.9

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.9.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.9.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.9.5.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.9.5.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.10

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.10.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.11

ดูเอกสาร

 

MOIT 2.12

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.13

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.14

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.15

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.15.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.15.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.16

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.16.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.3.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.5

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.5.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.5.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.5.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.17.5.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.18.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.18.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.18.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.18.3.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.18.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.18.5.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.18.5.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 2.18.5.3

ดูเอกสาร

 MOIT

 3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร

 

MOIT 3.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 3.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 3.2

ดูเอกสาร

 MOIT

 4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.1.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 4.1.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 4.1.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 4.1.5

ดูเอกสาร
 

MOIT 4.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.2.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.2.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.2.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.3.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.3.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 4.3.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 4.3.3.8

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.3.3.9

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.6

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.7

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.8

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.9

ดูเอกสาร

 

MOIT 4.9.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 4.9.2

ดูเอกสาร 
 

MOIT 4.10

ดูเอกสาร

 MOIT

 5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูเอกสาร

 

MOIT 5.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.1.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.1.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.1.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.1.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.1.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.1.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.1.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.3-2

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.7

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.2.8

ดููเอกสาร
 

MOIT 5.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.5

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.6

ดูเอกสาร
 

MOIT 5.7

ดูเอกสาร

 MOIT

 6 

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

MOIT 6.1

ดูเอกสาร

 

MOIT6.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT6.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT6.1.3

ดูเอกสาร
 

MOIT6.2.1

ดูเอกสาร
 

MOIT6.2.2

ดูเอกสาร

 

MOIT6.2.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 6.2

ดูเอกสาร

 MOIT 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดูเอกสาร

  MOIT 7.1 ดูเอกสาร
  MOIT 7.1.1 ดูเอกสาร
  MOIT 7.2 ดูเอกสาร
  MOIT 7.3 ดูเอกสาร
  MOIT 7.4 ดูเอกสาร
  MOIT 7.5 ดูเอกสาร

 MOIT 

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.1

ดูเอกสาร

 

MOIT8.1.1 

ดูเอกสาร

 

MOIT8.1.2

ดูเอกสาร
 

MOIT8.1.3

ดูเอกสาร
 

MOIT8.1.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 8.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.3.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.3.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.3.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.3.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 8.6

ดูเอกสาร

 MOIT 

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.6

ดูเอกสาร

 

MOIT 9.7

ดูเอกสาร

 MOIT

 10 

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

MOIT 10.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 10.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 10.3

ดูเอกสาร

 

MOIT10.4

ดูเอกสาร

 MOIT

 11

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนองค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

MOIT 11.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 11.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 11.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 11.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 11.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 11.3.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 11.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 11.5

ดูเอกสาร
 

MOIT 11.6

ดูเอกสาร
 

MOIT 11.7

ดูเอกสาร

 MOIT

 12

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

MOIT 12.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 12.1.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 12.1.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 12.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 12.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 12.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 12.5

ดูเอกสาร
 

MOIT 12.6

ดูเอกสาร
 

MOIT 12.7

ดูเอกสาร

 MOIT 

13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ดูเอกสาร

 

MOIT 13.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 13.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 13.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 13.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 13.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 13.7

ดูเอกสาร

 MOIT 

14

หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

MOIT 14.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 14.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 14.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 14.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 14.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 14.6

ดูเอกสาร

 

MOIT 14.7

ดูเอกสาร

 

MOIT 14.9

ดูเอกสาร

 MOIT

15

หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.1.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.1.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.1.1.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 15.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.2.2.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.2.2.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 15.2.2.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 15.4

ดูเอกสาร

 MOIT 

16

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.1.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.2.1

ดูเอกสาร
 

MOIT 16.2.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.2.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 16.2.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 16.4

ดูเอกสาร

 

>MOIT 16.5

ดูเอกสาร

 

>MOIT 16.6

ดูเอกสาร

 MOIT

 17

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

MOIT 17.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 17.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 17.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 17.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 17.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 17.6

ดูเอกสาร

 

MOIT 17.7

ดูเอกสาร

 

MOIT 17.8

ดูเอกสาร
 

MOIT 17.9

ดูเอกสาร
 

MOIT 17.10

ดูเอกสาร
 

MOIT 17.11

ดูเอกสาร
 

MOIT 17.12

ดูเอกสาร

 MOIT 

18

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

MOIT 18.1

ดูเอกสาร
  MOIT 18.1.1

ดูเอกสาร

  MOIT 18.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 18.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 18.2.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 18.2.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 18.2.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 18.2.1.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 18.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 18.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 18.5

ดูเอกสาร

 MOIT 

19

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

MOIT 19.1

ดูเอกสาร

  MOIT 19.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 19.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 19.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 19.5

ดูเอกสาร
 

MOIT 19.6

ดูเอกสาร
 

MOIT 19.7

ดูเอกสาร
 

MOIT 19.8

ดูเอกสาร
 

MOIT 19.9

ดูเอกสาร

 MOIT 

20

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

MOIT 20.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 20.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 20.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 20.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 20.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 20.6

ดูเอกสาร

 MOIT 

21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 21.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 21.5

ดูเอกสาร
 

MOIT 21.6

ดูเอกสาร
 

MOIT 21.7

ดูเอกสาร
 

MOIT 21.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.1.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.1.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.1.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.1.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.1.6

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.1.7

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.2.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 21.2.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 21.2.3

ดูเอกสาร

 MOIT 

22

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ดูเอกสาร

 

MOIT 22.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 22.2

ดูเอกสาร
 

MOIT 22.3

ดูเอกสาร
 

MOIT 22.4

ดูเอกสาร
 

MOIT 22.5

ดูเอกสาร
 

MOIT 22.1.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 22.1.2

ดูเอกสาร

 MOIT

 23

หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG

ดูเอกสาร

 

MOIT 23.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 23.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 23.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 23.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 23.5

ดูเอกสาร

 

MOIT 23.6

ดูเอกสาร

 

MOIT 23.8

ดูเอกสาร

 MOIT 

24

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

MOIT 24.1

ดูเอกสาร

 

MOIT 24.2

ดูเอกสาร

 

MOIT 24.3

ดูเอกสาร

 

MOIT 24.4

ดูเอกสาร

 

MOIT 24.5

ดูเอกสาร

 MOIT

 25

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดูเอกสาร

 MOIT 

26

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาใช้

ดูเอกสาร