การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนิน

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

EB

คำอธิบาย

เอกสาร

EB1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงา

ดูเอกสาร

 

EB1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดูเอกสาร
 

EB1.2 คำสั่งมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ดูเอกสาร
 

EB1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

ดูเอกสาร 
 

EB1.4  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร

EB2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ดูเอกสาร

 

EB2.1

ดูเอกสาร

 

    EB2.1.8

ดูเอกสาร

 

EB2.2

ดูเอกสาร

 

EB2.4

ดูเอกสาร

 

EB2.7

ดูเอกสาร

 

     EB2.9.4

ดูเอกสาร

 

EB2.10

ดูเอกสาร

 

   EB2.10.1

ดูเอกสาร

EB3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร

 

EB3.1

ดูเอกสาร
 

EB3.2

ดูเอกสาร

EB4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูเอกสาร

 

EB4.1

ดูเอกสาร

 

EB4.2

ดูเอกสาร

 

EB4.3

ดูเอกสาร

 

EB4.4

ดูเอกสาร

 

EB4.5

ดูเอกสาร

 

EB4.6

ดูเอกสาร

 

EB4.7

ดูเอกสาร

 

EB4.8

ดูเอกสาร

 

EB4.9

ดูเอกสาร

 

   EB4.9.1

ดูเอกสาร
 

   EB4.9.2

ดูเอกสาร 
 

   EB4.10

ดูเอกสาร

EB5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูเอกสาร

 

EB5.1

ดูเอกสาร
 

   EB5.2.1

ดูเอกสาร
 

   EB5.2.2

ดูเอกสาร
 

   EB5.2.3

ดูเอกสาร
 

EB5.5

ดูเอกสาร
 

EB5.6

ดูเอกสาร
 

EB5.7

ดูเอกสาร

EB6 

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

EB6.1

ดูเอกสาร

 

EB6.2

ดูเอกสาร

EB7 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดูเอกสาร

  EB7.1 ดูเอกสาร
  EB7.2 ดูเอกสาร
  EB7.3 ดูเอกสาร
  EB7.4 ดูเอกสาร
  EB7.5 ดูเอกสาร

EB8 

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ดูเอกสาร

 

EB8.1

ดูเอกสาร

 

EB8.2

ดูเอกสาร

 

EB8.3

ดูเอกสาร

EB9 

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ดูเอกสาร

 

   EB9.1.1

ดูเอกสาร

 

   EB9.1.2

ดูเอกสาร

 

EB9.2

ดูเอกสาร

 

EB9.3

ดูเอกสาร

 

EB9.4

ดูเอกสาร

 

EB9.5

ดูเอกสาร

EB10 

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

EB10.3

ดูเอกสาร

EB11

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนองค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

EB11.1

ดูเอกสาร

 

EB11.4

ดูเอกสาร

EB12

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

EB12.1

 
 

   EB12.1.1

ดูเอกสาร
 

   EB12.1.2

ดูเอกสาร
 

EB12.2

ดูเอกสาร
 

EB12.3

ดูเอกสาร
 

EB12.4

ดูเอกสาร
 

EB12.5

ดูเอกสาร
 

EB12.6

ดูเอกสาร
 

EB12.7

ดูเอกสาร

EB13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ดูเอกสาร

 

EB13.1

ดูเอกสาร

 

EB13.2

ดูเอกสาร

 

EB13.3

ดูเอกสาร

 

EB13.4

ดูเอกสาร

 

EB13.5

ดูเอกสาร

EB14

หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

EB14.1

ดูเอกสาร

 

EB14.2

ดูเอกสาร

 

EB14.3

ดูเอกสาร

 

EB14.4

ดูเอกสาร

EB15

หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

EB15.1

ดูเอกสาร

 

EB15.2

ดูเอกสาร

 

EB15.3

ดูเอกสาร

 

EB15.4

ดูเอกสาร

EB16

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ดูเอกสาร

 

EB16.1

ดูเอกสาร

 

EB16.2

ดูเอกสาร

 

EB16.3

ดูเอกสาร

 

EB16.4

ดูเอกสาร

EB17

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

EB17.1

ดูเอกสาร

 

EB17.2

ดูเอกสาร

 

EB17.3

ดูเอกสาร

EB18

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

     EB18.1.1

ดูเอกสาร

     EB18.1.2

ดูเอกสาร

 

EB18.2

ดูเอกสาร

 

   EB18.2.2

ดูเอกสาร

 

     EB18.2.1.1

ดูเอกสาร

 

     EB18.2.1.2

ดูเอกสาร

EB19

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

EB19.1

ดูเอกสาร

  EB19.2

ดูเอกสาร

 

EB19.3

ดูเอกสาร

 

EB19.4

ดูเอกสาร

EB20

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ดูเอกสาร

 

EB20.1

ดูเอกสาร

 

EB20.2

ดูเอกสาร

 

EB20.3

ดูเอกสาร

 

EB20.4

ดูเอกสาร

EB21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดูเอกสาร

 

   EB21.1.1

ดูเอกสาร

 

   EB21.1.2

ดูเอกสาร

 

ER21.2

ดูเอกสาร

 

ER21.3

ดูเอกสาร

 

ER21.4

ดูเอกสาร

 

ER21.5

ดูเอกสาร

EB22

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ดูเอกสาร

 

   EB22.1.1

ดูเอกสาร

 

   EB22.1.2

ดูเอกสาร

 

EB22.2

ดูเอกสาร

 

EB22.3

ดูเอกสาร

 

EB22.4

ดูเอกสาร

 

EB22.5

ดูเอกสาร

EB23

หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG

ดูเอกสาร

 

EB23.1

ดูเอกสาร

 

EB23.2

ดูเอกสาร

 

EB23.3

ดูเอกสาร

 

EB23.4

ดูเอกสาร

EB24

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน องค์ประกอบด้านข้อมูล

ดูเอกสาร

 

EB24.1

ดูเอกสาร

 

EB24.2

ดูเอกสาร

 

EB24.3

ดูเอกสาร

 

EB24.4

ดูเอกสาร

 

EB24.5

ดูเอกสาร

EB25

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดูเอกสาร

EB26

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

ดูเอกสาร