ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๙ตำแหน่ง  ๑๙อัตรา

ดาวโหลดเอกสาร : Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก.pdf

 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 19 อัตรา  

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. พยาบาลวิชาชีพ  5อัตรา 734 บาท
 2. นักรังสีการแพทย์ 1อัตรา 600 บาท
 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา 500 บาท
 4. พนักงานกู้ชีพ 2อัตรา 320 บาท
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1อัตรา 320 บาท
 6. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง)ชาย 1อัตรา 320 บาท
 7. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5อัตรา 320 บาท
 8. พนักงานบริการ (PCU) 1อัตรา 320 บาท
 9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2อัตรา 320 บาท

 

ดูรายละเอียด

2.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

3.ตำแหน่งและวันสอบ

ลำดับ   ตำแหน่ง วันสอบ
 1. พยาบาลวิชาชีพ  14 กรกฎาคม 2563
 2. นักรังสีการแพทย์ ,นักวิชาการสาธารณสุข 15 กรกฎาคม 2563
3. พนักงานกู้ชีพ  ,ผู้ช่วยเหลือคนไข้   16 กรกฎาคม 2563
4. พนักงานบริการ(จ่ายกลาง) ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 17 กรกฎาคม 2563
5. พนักงานบริการ (PCU) ,พนักงานรักษาความปลอดภัย 20 กรกฎาคม 2563


********************************

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf)เปิดดูรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

2. รายการตัว

   ให้ผู้ที่สอบคักเลือดได้ มารายงานตัวพร้อมปฎิบัติงาน ที่งานบุคคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านฝาง ภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2563 เวลา08.30น.-12.00น.
(หากไม่มารายงานตัว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์)

******************************

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 1. ตำแหน่งและวันสอบ

ลำดับ    ตำแหน่ง วันที่สอบ
 1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 มีนาคม 2563
 2. นักวิชาการสารธารณสุข  2 มีนาคม 2563
 3. นักวิชาการการเงินและบัญชี  3 มีนาคม 2563
 4. นักวิชาการพัสดุ 3 มีนาคม 2563
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 มีนาคม 2563
 6. พนักงานกู้ชีพ 4 มีนาคม 2563
 7. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 มีนาคม 2563
 8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 มีนาคม 2563
 9. พนักงานจัดเก็บรายได้ 5 มีนาคม 2563
10. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 6 มีนาคม 2563
11. พนักงานบริการ 6 มีนาคม 2563

 2. สถานที่และเวลาสอบ

    2.1 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 น.

    2.2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.

   ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านฝาง ชั้น2

   3.ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
   3.1 ประกาสผลสอบ               วันที่ 12 มีนาคม 2563

   3.2 รายงานตัวและปฎิบัติงาน    วันที่ 16 มีนาคม 2563

**********************************************

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 11 อัตรา

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 600 บาท
 2. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา 450 บาท
 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 450 บาท
 4. นักวิชาการสารธารณสุข  1 อัตรา 500 บาท
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา 320 บาท
 6. พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา 320 บาท
 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา 340 บาท
 8. พนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 380 บาท
 9. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 1 อัตรา 320 บาท
10. พนักงานบริการ 1 อัตรา 320 บาท
11. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา 544 บาท

 

2.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันเวลาราชการ

***********************************************

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

 1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

     ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ.pdf

***********************************************

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

1. โรงพยาบาลบ้านฝาง มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

    กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายละเอียด เรื่องรับย้ายรับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป.pdf

 

*************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานบริการ งาน IC/จ่ายกลาง/ซักฟอง

1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

   
2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่14 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
  สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
    
3.ประกาศผลการสอบ
   วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562 
     
4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
   วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ เวลา 09:00 น. ที่หน่วยงานป้องกันและควมคุมการติดเชื้อ/จ่ายกลาง/ซักฟอง
 

*****************************************************

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

    ดาวโหลดเอกสาร :Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก .pdf

 2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
    สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
    สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
   
 3.ประกาศผลการสอบ
    วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2562
       
 4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
    รายงานตัวปฎิบัติงานในวันที่ 2 กันยาน 2562  เวลา 09:00น.ณ. งานโภชานาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น