ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

 1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf)เปิดดูรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

2. รายการตัว

   ให้ผู้ที่สอบคักเลือดได้ มารายงานตัวพร้อมปฎิบัติงาน ที่งานบุคคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านฝาง ภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2563 เวลา08.30น.-12.00น.
(หากไม่มารายงานตัว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์)

*************************************************************

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 1. ตำแหน่งและวันสอบ

ลำดับ    ตำแหน่ง วันที่สอบ
 1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 มีนาคม 2563
 2. นักวิชาการสารธารณสุข  2 มีนาคม 2563
 3. นักวิชาการการเงินและบัญชี  3 มีนาคม 2563
 4. นักวิชาการพัสดุ 3 มีนาคม 2563
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 มีนาคม 2563
 6. พนักงานกู้ชีพ 4 มีนาคม 2563
 7. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 มีนาคม 2563
 8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 มีนาคม 2563
 9. พนักงานจัดเก็บรายได้ 5 มีนาคม 2563
10. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 6 มีนาคม 2563
11. พนักงานบริการ 6 มีนาคม 2563

 2. สถานที่และเวลาสอบ

    2.1 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 น.

    2.2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.

   ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านฝาง ชั้น2

   3.ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
   3.1 ประกาสผลสอบ               วันที่ 12 มีนาคม 2563

   3.2 รายงานตัวและปฎิบัติงาน    วันที่ 16 มีนาคม 2563

*************************************************************

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 11 อัตรา

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ    ตำแหน่ง จำนวน อัตราค่าจ้าง/วัน
 1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 600 บาท
 2. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา 450 บาท
 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 450 บาท
 4. นักวิชาการสารธารณสุข  1 อัตรา 500 บาท
 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา 320 บาท
 6. พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา 320 บาท
 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา 340 บาท
 8. พนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 380 บาท
 9. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 1 อัตรา 320 บาท
10. พนักงานบริการ 1 อัตรา 320 บาท
11. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา 544 บาท

 

2.วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันเวลาราชการ

*************************************************************

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

 1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

     กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

     ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติการ.pdf

*************************************************************

ประกาศโรงพยาบาลบ้านฝาง มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

1. โรงพยาบาลบ้านฝาง มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

    กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

    Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายละเอียด เรื่องรับย้ายรับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป.pdf

 

*************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานบริการ งาน IC/จ่ายกลาง/ซักฟอง

1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

   
2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่14 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
  สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
    
3.ประกาศผลการสอบ
   วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562 
     
4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
   วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ เวลา 09:00 น. ที่หน่วยงานป้องกันและควมคุมการติดเชื้อ/จ่ายกลาง/ซักฟอง
 

*************************************************************

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักโภชนาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง

 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : ให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย

    ดาวโหลดเอกสาร :Download this file (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf) เปิดดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก .pdf

 2.สถานที่สอบ /วัน,เดือน,ปี / เวลาสอบ
    สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 09:00น.-12:00น.
    สถานที่สอบ : ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ข้างตลาดสดอำเภอบ้านฝาง)
   
 3.ประกาศผลการสอบ
    วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2562
     
 4.รายงานตัวและเริ่มทดลองงาน
    รายงานตัวปฎิบัติงานในวันที่ 2 กันยาน 2562  เวลา 09:00น.ณ. งานโภชานาการ โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น