ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านฝาง

วันที่

เรื่อง

ลิ้ง

 12 พ.ย.62 - สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา
- สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภททันตกรรม
- สรุปแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์ ระดับ CUP บ้านฝาง
- สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุเภสัชกรรม
สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์
ดูเอกสาร