ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านฝาง

วันที่

เรื่อง

ลิ้ง

6 พ.ย 2565  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์มิใช่ยา เปิดดูเอกสาร
6 พ.ย 2565  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัขกรร เปิดดูเอกสาร
6 พ.ย 2565  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดดูเอกสาร
6 พ.ย 2565  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.สต

  เปิดดูเอกสาร

6 พ.ย 2565  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุทั่วไป (สำนักงาน,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้า  เปิดดูเอกสาร
6 พ.ย 2565 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  ยา

เปิดดูเอกสาร

1 ส.ค 2565  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดดูเอกสาร

29 ธ.ค 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดดูเอกสาร

8 มี.ค 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

12 ก.พ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

19 ม.ค 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

19 ม.ค 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

27 พ.ย 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

27 พ.ย 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

27 พ.ย 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

8 เม.ย 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดดูเอกสาร
5 ก.พ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิดดูเอกสาร
5 ก.พ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิดดูเอกสาร
18 มี.ค 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิดดูเอกสาร 
12 ก.พ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาประกอบหาร (ปรุงอาหาร ) เปิดดูเอกสาร
 3 ก.พ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เปิดดูเอกสาร
 31 ม.ค 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิดดูเอกสาร
 18 พ.ย 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  เปิดดูเอกสาร
 4 พ.ย 2562  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดูเอกสาร
 1 พ.ย 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดูเอกสาร
 30 ต.ค 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดูเอกสาร

29 ต.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

 19 ส.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร 

 19 ส.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

5 ส.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  จ้างเหมาปรับปรุง

เปิดดูเอกสาร

 5 ส.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร  

5 ส.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเวชภัณฑ์

เปิดดูเอกสาร 

29 พ.ค 2562 

 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุ

เปิดดูเอกสาร

27 พ.ค 2562 

 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุทัตกรรม  

เปิดดูเอกสาร

24 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อครุภัณฑ์การแพทย์

เปิดดูเอกสาร

23 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เปิดดูเอกสาร

21 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

14 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

13 พ.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุวิยาศาสตร์การแพทย์ 

เปิดดูเอกสาร

13 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุสำนักงาน

เปิดดูเอกสาร

9 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดดูเอกสาร

31 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุ    

เปิดดูเอกสาร

24 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุ   

เปิดดูเอกสาร

24 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมแซม 

เปิดดูเอกสาร

22 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุ 

เปิดดูเอกสาร

 5 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อเวชภัณฑ์

เปิดดูเอกสาร

 24 มิ.ย 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เปิดดูเอกสาร

20 มิ.ย 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เปิดดูเอกสาร

12 มี.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดดูเอกสาร

12 มี.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

11 มี.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

 4 มี.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

 8 ก.พ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุคอมพิวเตอร์

เปิดดูเอกสาร

 6 ก.พ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุงานครัว

เปิดดูเอกสาร

 5 ก.พ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุ

เปิดดูเอกสาร

29 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เปิดดูเอกสาร

25 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ติดตั้ง Solar Floodight

เปิดดูเอกสาร

25 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เปิดดูเอกสาร

24 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ 

เปิดดูเอกสาร

24 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาปรับปรุงห้องดูแลผู้ป่วยตืดเชื้อ ระบบระบายอากาศ

เปิดดูเอกสาร

23 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ

เปิดดูเอกสาร

22 ม.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 เปิดดูเอกสาร

16 ม.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เปิดดูเอกสาร

15 ม.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์  

เปิดดูเอกสาร

 2 ม.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดสำนักงาน

เปิดดูเอกสาร

28 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อคุณภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เปิดดูเอกสาร

17 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน

เปิดดูเอกสาร

15 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 คุณภัณฑ์ยานพาหนะ

เปิดดูเอกสาร

15 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 

เปิดดูเอกสาร

14 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์ทัตกรรม

เปิดดูเอกสาร

13 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมบำรุง

เปิดดูเอกสาร

12 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตาร์การแพทย์

เปิดดูเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านฝาง

วันที่

เรื่อง

ลิ้ง

1 ส.ค 2565  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดดูเอกสาร

29 ธ.ค 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดดูเอกสาร

8 มี.ค 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

12 ก.พ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

19 ม.ค 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

19 ม.ค 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

27 พ.ย 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

27 พ.ย 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

27 พ.ย 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดดูเอกสาร

8 เม.ย 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดดูเอกสาร
5 ก.พ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิดดูเอกสาร
5 ก.พ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิดดูเอกสาร
18 มี.ค 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิดดูเอกสาร 
12 ก.พ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาประกอบหาร (ปรุงอาหาร ) เปิดดูเอกสาร
 3 ก.พ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เปิดดูเอกสาร
 31 ม.ค 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิดดูเอกสาร
 18 พ.ย 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  เปิดดูเอกสาร
 4 พ.ย 2562  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดูเอกสาร
 1 พ.ย 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดูเอกสาร
 30 ต.ค 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เปิดดูเอกสาร

29 ต.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

 19 ส.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร 

 19 ส.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

5 ส.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  จ้างเหมาปรับปรุง

เปิดดูเอกสาร

 5 ส.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร  

5 ส.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเวชภัณฑ์

เปิดดูเอกสาร 

29 พ.ค 2562 

 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุ

เปิดดูเอกสาร

27 พ.ค 2562 

 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุทัตกรรม

เปิดดูเอกสาร

24 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อครุภัณฑ์การแพทย์

เปิดดูเอกสาร

23 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เปิดดูเอกสาร

21 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

14 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

13 พ.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุวิยาศาสตร์การแพทย์ 

เปิดดูเอกสาร

13 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุสำนักงาน

เปิดดูเอกสาร

9 พ.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดดูเอกสาร

31 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุ    

เปิดดูเอกสาร

24 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุ   

เปิดดูเอกสาร

24 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมแซม 

เปิดดูเอกสาร

22 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุ 

เปิดดูเอกสาร

 5 ก.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อเวชภัณฑ์

เปิดดูเอกสาร

 24 มิ.ย 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซิ้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เปิดดูเอกสาร

20 มิ.ย 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เปิดดูเอกสาร

12 มี.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดดูเอกสาร

12 มี.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

11 มี.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

 4 มี.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดดูเอกสาร

 8 ก.พ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุคอมพิวเตอร์

เปิดดูเอกสาร

 6 ก.พ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุงานครัว

เปิดดูเอกสาร

 5 ก.พ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุ

เปิดดูเอกสาร

29 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เปิดดูเอกสาร

25 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ติดตั้ง Solar Floodight

เปิดดูเอกสาร

25 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เปิดดูเอกสาร

24 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงห้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ 

เปิดดูเอกสาร

24 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาปรับปรุงห้องดูแลผู้ป่วยตืดเชื้อ ระบบระบายอากาศ

เปิดดูเอกสาร

23 ม.ค2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ

เปิดดูเอกสาร

22 ม.ค 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 เปิดดูเอกสาร

16 ม.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เปิดดูเอกสาร

15 ม.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์  

เปิดดูเอกสาร

 2 ม.ค 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน

เปิดดูเอกสาร

28 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อคุณภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เปิดดูเอกสาร

17 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน

เปิดดูเอกสาร

15 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 คุณภัณฑ์ยานพาหนะ

เปิดดูเอกสาร

15 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 

เปิดดูเอกสาร

14 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์ทัตกรรม

เปิดดูเอกสาร

13 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซ่อมบำรุง

เปิดดูเอกสาร

12 ธ.ค 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตาร์การแพทย์

เปิดดูเอกสาร