2.3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน