ติดต่อโรงพยาบาลบ้านฝาง

เลขที่ 330 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  โทร. 043269206   แฟกซ์ 043269097