ประวัติโรงพยาบาลบ้านฝาง

เมื่อปีงบประมาณ 2539 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเดิมพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการขยาย จึงย้ายมาสร้างในพื้นที่แห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากที่เดิม ประมาณ1กิโลเมตร คือ โรงพยาบาลบ้านฝางในปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 330 ม.9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา และเปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540 รับผิดชอบตำบลบ้านฝาง 9 หมู่บ้าน

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง
1. นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ พ.ศ.2526 - 2531
2. นายแพทย์บุญชัย ตระกูลขจรศักดิ์ พ.ศ.2531 - ปัจจุบัน

ที่ตั้งและขนาด
อำเภอบ้านฝางอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น22 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 393 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 245,625 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภอพระยืนและอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาสองเทือกเป็นเส้นกั้นเขตแดนทางด้านตะวันตกคือเทือกเขาภูพานคำ กั้นเขตอำเภอบ้านฝางกับอำเภออุบลรัตน์และอำเภอหนองเรือ ส่วนเทือกเขาภูเม็ง อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ กั้นเขตแดนอำเภอบ้านฝางกับอำเภอหนองเรือ ด้านทิศใต้ส่วนใหญ่เป็นที่นา ทิศเหนือเป็นพื้นที่ทำไร่ ทำสวน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย อยู่สูงกว่าระดับนำทะเล 145 ฟุต ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ป่าไม้มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง มีสภาพเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่ราษฎรบุกรุกทำไร่ ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้ ป่าสงวนแห่งชาติสาวะถี ป่าสงวนแห่งชาติโคกตลาดใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติโคกหลวงและป่าสงวนแห่งชาติภูเม็ง

สภาพด้านสังคม
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อาชีพทำนาเป็นหลัก อาชีพรองคือการรับจ้างในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น โดยรับจ้างก่อสร้างและในโรงงานอุตสาหกรรม มีประเพณีท้องถิ่นสำคัญที่ปฏิบัติกันมาคือ การแห่บั้งไฟ แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง บุญข้าวจี่ บุญข้าวสาก เป็นต้น สภาพปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ คือ ฐานะยากจน มีการอพยพเพื่อขายแรงงานในถิ่นอื่น มีการบุกรุกทำลายป่าจนเกิดสภาพแห้งแล้ง มีปัญหาสภาพดินเค็ม ทำให้การทำนาได้รับผลผลิตต่ำ ประชาชนในท้องถิ่นรักความสามัคคีและให้ความร่วมมืออย่างดีในการพัฒนาท้องถิ่น

การเมือง
อำเภอบ้านฝางอยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 และเลือกสมาชิกสภาจังหวัดได้1 คน มีองค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่งเทศบาล 1 แห่ง ประชาชนมีความสนใจด้านการเมืองอยู่ในระดับสูงโดยมีผู้ไปใช้สิทธิประมาณ 80%

การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านฝาง 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง และสถานีอนามัย 8 แห่ง

การสาธารณูปโภค
มีประปาส่วนภูมิภาค1 แห่งน้ำไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้ง ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

สถาบันการเงิน
มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง

การคมนาคม
ทางบก มีทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - ชุมแพ ( ถนนมะลิวรรณ ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง ภายในอำเภอมีถนนเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล มีถนน รพช. 5 สาย ดังนี้
1.สายหนองบัว - หนองคลอง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
2.สายบ้านฝาง - กระเดื่อง - ป่าส่าน ระยะทาง 18 กิโลเมตร
3.สายบ้านดอนดู่ - นายฝาย - หนองแสง ระยะทาง 5 กิโลเมตร
4.สายบ้านหนองเซียงซุย - โคกสูง ต่อเขื่อนอุบลรัตน์ ระยะทาง 6 กิโลเมตร
5.สายบ้านแก่นเท่า (ต.ป่ามะนาว) - ยางคำ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าว ปอ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพื่อบริโภคในครอบครัว

สถานที่พักผ่อน
มีสถานที่พักผ่อนที่น่าสนใจ 3 แห่ง
1.ถ้ำงูเหลือม ตั้งอยู่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว
2.ธารน้ำไหลและหินช้างสี ตั้งอยู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 7 ต.โคกงาม
3.บึงสวาง อยู่ในเขตสุขาภิบาลบ้านฝาง ต.บ้านฝาง

ด้านการศึกษา
การศึกษาในเขตอำเภอบ้านฝาง ได้แยกตามสังกัด ดังนี้
1.สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ 38 โรงเรียน
2.สังกัดกรมสามัญศึกษา 3 รงเรียน
3.โรงเรียนศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 7 แห่ง
4.โรงเรียนพระปริยัติธรรม 6 แห่ง

ด้านการศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานดังนี้
1.วัดวิสูงคามสีมา(ธรรมยุต) จำนวน 1 แห่ง
2.วัดวิสูงคามสีมา(มหานิกาย) จำนวน 12 แห่ง
3.สำนักสงฆ์ จำนวน 33 แห่ง
4.ที่พักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง
5.วัดร้าง จำนวน 2 แห่ง