ขัอมูลโรงพยาบาลบ้านฝาง

ขัอมูลพื้นฐาน 
  ที่อยู่                : 330 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
  โทรศัพท์           : 043-269206  โทรสาร 043-269097
  ต้นสังกัด           : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ต้นสังกัดในพื้นที่  : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การก่อตั้งและการขยายตัว
  โรงพยาบาลบ้านฝางเป็นโรงพยาบาลขนาด 10เตียง เริ่มก่อสร้างเมื่อปีงบ พ.ศ 2525 แล้วเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ 2526 เปิดดำเนินการให้บริการแก่ผู้ป่วยเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ 2526 และยกฐานะเป็น โรงพยาบาลขนาด 30เตียง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ 2540

ขอบเขตการให้บริการ
  ให้บริการในพิ้นที่อำเภอบ้านฝาง อำเภอใกล้เคียงระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิครอบคลุมบริการ 4 มิติ
  1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ
  2.ด้านป้องกันโรค
  3.ด้านการรักษาพยาบาล
  4.ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ

อาณาเขต
    ทิศตะวันออกติดอำเภอเมืองขอนแก่น
    ทิศตะวัยตกติดกับอำเภอหนองเรือ
    ทิศเหนือติดกับอำเภออุบลรัตน์
    ทิศใต้ติดกับอำเภอพระยืน

เนื้อที่
  22ไร่ 2งาน 40ตาราง ตั้งอยู่เลขที่ 330 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

การคมนาคม
  ห่างจากอำภอเมืองขอนแก่น 22 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหนองเรือ 24 กิโลเมตร

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง
   1. นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์              พ.ศ.2526 - 2531
   2. นายแพทย์บุญชัย ตระกูลขจรศักดิ์       พ.ศ.2531  - 2562
   3. นายแพทย์ชัยณรงค์ มงคลศรีสวัสดิ์     พ.ศ 2562  - 2565
   4. นายแพทย์ชุมพจน์ วรธรากุล              พ.ศ 2565  - 30 กันยายน 2565 (รักษาการ)
   5. นายแพทย์จักรกริช ไชยทองศรี          4 ตุลาคม พ.ศ 2565  -  ปัจจุบัน
 แผนที่โรงพยาบาลบ้านฝาง