ประวัติโรงพยาบาลบ้านฝาง

     เมื่อปีงบประมาณ 2539 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเดิมพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการขยาย จึงย้ายมาสร้างในพื้นที่แห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากที่เดิม ประมาณ1กิโลเมตร คือ โรงพยาบาลบ้านฝางในปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 330 ม.9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา และเปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540 รับผิดชอบตำบลบ้านฝาง 9 หมู่บ้าน 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง
    1. นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์                พ.ศ.2526 -  2531
    2. นายแพทย์บุญชัย ตระกูลขจรศักดิ์          พ.ศ.2531 -  ปัจจุบัน