PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ขัอมูลโรงพยาบาลบ้านฝาง

ขัอมูลพื้นฐาน 
    ที่อยู่              : 330 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
    โทรศัพท์         : 043-269206  โทรสาร 043-269097
    ต้นสังกัด          : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ต้นสังกัดในพื้นที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การก่อตั้งและการขยายตัว
    โรงพยาบาลบ้านฝางเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เริ่มก่อสร้างเมื่อปีงบ 2525 แล้วเมื่อ มีนาคม 2526 เปิดดำเนินการให้บริการแก่ผู้ป่วยเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2526 และยกฐานะเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อปีงบประมาณ 2540

ขอบเขตการให้บริการ
    ให้บริการในพิ้นที่อำเภอบ้านฝาง อำเภอใกล้เคียงระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิครอบคลุมบริการ 4มิติ
    1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ
    2.ด้านป้องกันโรค
    3.ด้านการรักษาพยาบาล
    4.ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ

อาณาเขต
    ทิศตะวันออก       ติดอำเภอเมืองขอนแก่น 
    ทิศตะวัยตก         ติดกับอำเภอหนองเรือ
    ทิศเหนือ            ติดกับอำเภออุบลรัตน์
    ทิศใต้               ติดกับอำเภอพระยืน

เนื้อที่

    22 ไร่ 2งาน 40 ตาราง ตั้งอยู่เลขที่ 330 หมู่ที่9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

การคมนาคม 

  ห่างจากอำภอเมืองขอนแก่น 22 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหนองเรือ 24 กิโลเมตร

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง
    1. นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์                พ.ศ.2526  -  2531
    2. นายแพทย์บุญชัย ตระกูลขจรศักดิ์          พ.ศ.2531  -  2562
    3. นายแพทย์ชัยณรงค์ มงคลศรีสวัสดิ์         พ.ศ 2562  - ปัจจุบัน
 
แผนที่โรงพยาบาลบ้านฝาง