PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ)

ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน /รายคาบ)

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (รายเดือน)

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ดาวโหลดเอกสาร :เปิดดูรายละเอียด.pdf